VISI dan MISIVisi Muhammadiyah

Sebagai organisasi gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam rahmatan li al-‘alamin menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebesar-besarnya.

Misi Muhammadiyah

Pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai ajaran Allah SWT. yang dibawa oleh Para Rasul sejak Nabi Adam as. sampai Nabi Muhammad Saw.

Kedua, memahami agama menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab serta menyelesaikan persoalan kehidupan.

Ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an sebagai kitab Allah yang terakhir dan Sunah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.

Keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Usaha Mencapai Visi dan Misi

Muhammadiyah dalam mewujudkan visi dan misinya dapat menempuh langkah-langkah usaha yaitu:

Pertama, mempergiat dan memperdalam agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya serta kebenarannya;

Kedua, memperteguh iman dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak;

Ketiga, memajukan inovasi dalam bidang pendidikan dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi serta penelitian;

Keempat, mempergiat dan menyemarakkan tabligh;

Kelima, membimbing masyarakat dalam membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf;

Keenam, meningkatkan harkat serta martabat kaum perempuan menurut tuntutan agama Islam;

Ketujuh, membina serta menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah kader agama dan kader bangsa;

Kedelapan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi dengan ajaran Islam.