MADRASAH TSANAWIYAH

Madrasah Tsanawiyah
NPSNNamaKecamatan
20403378MTSS MUHAMMADIYAH KARANGKAJENKec. Mergangsan
20412003MTSS MUHAMMADIYAH GEDONG TENGENKec. Gedongtengen
20412007MTSS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAHKec. Ngampilan
20412009MTSS MUALLIMIN MUHAMMADIYAHKec. Wirobrajan